Lärare bloggar om källkritik

Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet.

Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan i Linköping, låter barnen i förskoleklass bekanta sig med informationssökning och informationshantering på ett lekfullt och roligt sätt. Hon läser ett stycke ur en bok som tar upp något vardagsnära fenomen. Därefter får barnen fundera på var författaren kan ha hämtat informationen och hur de kan kontrollera att den är korrekt. Vad är en källa? Hur vet man att den är tillförlitlig? Deras intresse väcks och de börjar så smått reflektera kring grundläggande begrepp och metoder.

Förskolläraren Marit Olanders i Trelleborg menar att det är viktigt att barn redan i tidig ålder tränar sitt kritiska tänkande och att de lär sig att inte tro på allt de hör. Vem säger vad till vem? I vilket syfte? Ett sätt att göra detta på är att berätta historier som börjar trovärdigt, men efterhand blir alltmer orimliga. Varför säger någon egentligen detta? Hur går det att kontrollera om det sägs verkligen stämmer?

Skolbibliotekarierna Eric Haraldsson och Rebecca Borg i Växjö visar hur man kan arbeta med källkritik i ettan och tvåan. Ett sätt är att med utgångspunkt i bilderböcker börja diskutera vad som visas och hur det är möjligt att undersöka om det är sant eller falskt. Barnen blir spontant mer ifrågasättande och källkritiska, menar de.

Med inspiration från Nosa på nätet kan barnen vara superundersökare som utforskar sin omvärld. Om de undrar över något, formulerar de frågor och använder olika sätt för att ta reda på svaret: till exempel se en film, söka på nätet, läsa i en bok eller fråga någon som vet. De får också själva analysera olika vardagliga objekts egenskaper genom att se, lyssna, känna, lukta och smaka. Barnen lär sig att källkritik är konkret och verklighetsnära och avgörande för att förstå och orientera sig i tillvaron.

Isabella Johansson, skolbibliotekarie på fem grundskolor i Mönsterås kommun, ger en kort introduktion till faktagranskning och källkritisk diskussion när eleverna går i tvåan. Hon börjar med att diskutera med barnen vad en källa är och klargör att källor kan ha olika egenskaper. De kan vara fysiska objekt, böcker, tidningar, webbsidor, personer, och så vidare. Därefter läser barnen korta faktatexter om olika djur, och tillsammans letar de sedan felaktigheter och resonerar kring hur informationen kan kontrolleras.

Ett bra arbetssätt är att arbeta journalistiskt, att låta klassen vara en källa som är tillgänglig på webben, i sin egen blogg. Det menar Christina Löfving, klasslärare för en trea på Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Vi kan ju alla vara källor i olika sammanhang och situationer. Det här ger en utmärkt ingång till källgranskning och urval, presentation och berättarteknik redan på lågstadiet. Eleverna får bland annat en inblick i hur internet och sökmotorer fungerar och de lär sig vad en upphovsperson är.

Christina Löfving har gjort en lärarhandledning för årskurs 3-6, där hon visar och förklarar hur hon går tillväga och ger vägledning för dem som vill fördjupa sig. Lärarhandledningen har Creative Commons-licensen CC BY NC SA. Det innebär att den får vidareutvecklas och spridas vidare utan vinstsyfte, under förutsättning att upphovspersonen anges och villkoren inte ändras.

Marie Andersson är 1-6-lärare på Eskelhems skola på Gotland. Hon använder aktuella exempel ur medieflödet för att få igång tankar och reflektioner kring källkritiskt tänkande. Ett exempel är Putinkudden på IKEA, som blev en viral nyhet och lurade många i  sociala medier i mitten av mars.  Det blir en lättsam introduktion till medie- och informationskunnighet som lyfter fram viktiga frågor och problemställningar, inte minst att det källkritiska förhållningssättet behövs i alla åldrar. Efteråt skriver eleverna ner sina tankar och reflektioner och delar dem med varandra.

Marie Andersson använder också appen Fakta för barn, som finns för IOS, för att inspirera eleverna till faktagranskning och källkritiskt tänkande. På lektionen utgår man från dagens fakta och kontrollerar om informationen stämmer med andra källor. Hur skiljer den sig från det som eleverna hittar på andra håll? Vad beror det på? Vem står bakom den information som eleverna hittar? Vilka kan de lita på? Varför?

Frida Monsén, digital utvecklingsledare på Fjällenskolan i Järfälla, berättar hur eleverna i fyran tränade källkritiskt tänkande när de sökte, sammanställde och presenterade information om vikingatiden. Läroboken fungerade som utgångspunkt och därefter använde eleverna åldersanpassade länkar som samlats av Frida Monsén och klassens so-lärare i IOS-appen Showbie. Eleverna arbetade tillsammans i mindre grupper kring olika delområden. De samtalade om informationen som de hittade och resonerade kring informationens trovärdighet. Det blev en autentisk lärsituation där de hjälpte varandra att förstå och att komma vidare, ungefär på samma sätt som de gör på fritiden. Gruppernas presentationer gjordes i skärminspelningsappen Explain Everything, som finns för IOS. Läsning och undersökande arbetssätt i digitala medier på nätet kräver medvetenhet hos såväl läraren som eleven. Vems röst är det egentligen som vi hör när vi googlar? Detta undersökte Frida Monsén tillsammans med en religionslärare i två nior när de arbetade med islam.

Mediateket på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har sammanställt en lista med källkritiska övningar för gymnasiet. Med hjälp av exempel från bland annat reklam, virala spridningar i sociala medier och artiklar i Wikipedia kan lärare och elever både resonera kring vikten av att faktagranska och att vara källkritisk i dagens digitala medielandskap och träna hur man gör i praktiken.

Se gärna Kolla källans wiki för fler exempel

2015-05-15 | Stefan Pålsson, omvärldsbloggare och skribent hos Skolverket