Lektionsresurser för källkritisk granskning

Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen.

snopeslogoDet finns flera webbplatser på nätet som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Amerikanska Snopes, som snart har funnits på nätet i tjugo år, fäster blicken på vad som sprids i den engelskspråkiga världen. Vetenskap och folkbildning och Faktoider, som pekar på pseudovetenskap och ogrundade påståenden i medieflödet, är svenska motsvarigheter.

Viralgranskaren är en mediekritisk satsning från Metro som drog igång tidigt i våras. Det samlade syftet är att korrigera felaktigheter, punktera vandringssägner och att arbeta folkbildande. I artiklarna beskrivs hur journalisten arbetat, hur källorna har granskats, hur det källkritiska resonemanget ser ut, och så vidare. Viralgranskaren finns även på Facebook och på Twitter.
I somras hade Viralgranskaren en artikelserie som både visar vad som krävs för att bli en kritisk nyhetsläsare och som förklarar varför det är viktigt:

Webbstjärnans grundkurs i källkritiskt tänkande är en utmärkt startpunkt för både elever och lärare. Här ges en bra introduktion till källkritik på Internet och innehåller både filmade lektioner och konkreta fall.

Hos Skolverket finns Kolla källans lathund i källkritik på Internet, som genom konkreta exempel visar vad som är viktigt att tänka på när man söker och värderar information på Internet. Webbtips och övningar i källkritik ger en översikt över övningar, lathundar, källkritiska exempel och annat material som finns fritt tillgängligt på nätet. Kolla källan har också diskussionsfrågor till olika sociala medier.

Kolla källans wiki ger länkar till material om informationssökning, källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning och kompletterar Kolla källans sidor på Skolverkets webbplats. Tanken är, precis som med andra wikis, att användarna ska bidra till att skapa och utveckla innehållet inom ramen för de regler och förhållningssätt som gäller.

På Utbildningsradions webbplats finns en hel del material om källkritik, bland annat programserien Är det sant? som vänder sig till yngre elever. Fler filmer från UR.se om källkritik hittar du här.

MIK-rummet är en sajt/lärresurs från Statens Medieråd om medveten medieanvändning. Här finns texter som ger en grundläggande beskrivning av mediers roll i samhället, hur man söker, analyserar och värderar information. Det ges också exempel på hur man själv skapar, kommunicerar och interagerar med olika medier. Till varje text finns lektionstips, reflektionsfrågor och hänvisningar till de avsnitt i Lgr11 och Lgy11 som innehållet knyter an till.

MIK-rummet är en satsning som bygger på ett samarbete mellan Statens medieråd, Konsumentverket, UR och Svensk Biblioteksförening som delfinansieras av EU Safer Internet Programme.

I slutet av augusti presenterade Medierådet MIK för mig, ett webbaserat utbildningspaket i medie- och informationskunnighet som bygger på innehållet i MIK-rummet. Det vänder sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. Syftet är att få igång reflektioner och diskussioner i skolan kring hur medielandskapet förändras och vad det innebär för oss som nyhetskonsumenter, som nyhetsspridare och som medborgare. Vad krävs för att bli en medveten, kritisk, medieanvändare? Vad innebär egentligen kritiskt tänkande idag? Vilka kunskaper och förmågor är nödvändiga?

På MIK för mig finns en självstudiekurs för lärare och för skolbibliotekarier, utbildningsmaterial för lärare och för bibliotekarier som ska undervisa arbetslaget samt lärresurser som kan användas tillsammans med eleverna. I paketet ingår en guide till sajten, som ger en god vägledning kring hur materialet är upplagt och vad som ryms under de olika huvudrubrikerna.

Under hösten kommer Statens medieråd att presentera fler pedagogiska upplägg utifrån olika aspekter på medie- och informationskunnighet.

I en värld präglad av ett ständigt informationsflöde och en viral nyhetsspridning är det klassiska konstaterandet att kunskap är makt nog mer giltigt än någonsin tidigare.

2014-11-28 | Stefan Pålsson, omvärldsbloggar och skribent åt Skolverket