Källkritiken är taktpinnen

Varje dag hör du någon säga eller läser du något som du
•    tror på
•    inte tror på
•    sväljer med hull och hår
•    ställer dig tveksam till
•    vet är sant
•    vet är falskt
•    instämmer med
•    inte alls instämmer med

Källkritiken är taktpinnen i dansen mellan tro och vetande, mellan tvekan och övertygelse, mellan det rimliga och det orimliga, mellan det tillförlitliga och det som verkar vara rena tokerier.

När är det lämpligt att börja diskutera källkritik i skolan? Det bästa är att börja så tidigt som möjligt med att ge eleverna källkritisk kompetens. I början måste kanske kunskaperna lekas in med viskningslekar och annat. I lärarhandledningen till sin bok Superundersökarna tipsar Åsa Kronkvist om lämpliga lekar, alla kräver inte ens dator i klassrummet. Kolla källans lathund skrevs för att användas när ni tittar på webbsidor enskilt eller tillsammans i grupp. Men frågorna i lathunden kan göras om och anpassas till ditt skolämne,  till det ämnesövergripande arbete som klassen just nu arbetar med, till tryckta medier, till sociala medier och så vidare. Frågorna kan också förenklas, eller göras mer avancerade beroende på hur gamla barn eller elever du har i klassrummet. Kristina Alexanderson, som bloggade åt Kolla källan under 2010, har använt lathunden vid bildanalys, vid kritisk granskning av youtube-filmer och bloggar.

Användandet av sociala medier har tillfört källkritiken nya aspekter, eftersom du inte bara skall ta ställning till avsändare och budskap utan också reflektera kring hur du själv uppfattas av andra när du lämnar bidrag till facebook, twitter och youtube. Till stöd för de här diskussionerna finns flera inlägg i den här bloggen och du hittar också övningar på Kollan källans avdelning om sociala medier. De senare är skrivna av en skolbibliotekarie som är van att använda sociala medier i sitt dagliga arbete.wiki_liten

I de nya kursplanerna för grundskolan och ämnesplanerna för gymnasieskolan står det en hel del om kritisk granskning och källkritik. Kolla källan har plockat ut alla citat från Lgr11 som behandlar detta område och lagt i en wiki. Ambitionen är att göra samma sak med gymnasieskolans ämnesplaner, men där får du gärna hjälpa till om du hinner. Bli medlem i Kolla källans wiki och komplettera i dina egna ämnen.