Maj 11 2015

Lärare bloggar om källkritik

Publicerad av i kategorin Källkritik

Kolla källans wiki samlar länkar till blogginlägg där lärare och skolbibliotekarier berättar om hur de arbetar med källkritik i undervisningen. Tanken är ofta att blogginläggen ska fungera som inspiration och idékälla för andra. Här är några exempel på sådana blogginlägg som berättar om hur du kan diskutera källkritik, från förskoleklassen till och med gymnasiet.

Liselott Drejstam, skolbibliotekarie på Hjulsbroskolan i Linköping, låter barnen i förskoleklass bekanta sig med informationssökning och informationshantering på ett lekfullt och roligt sätt. Hon läser ett stycke ur en bok som tar upp något vardagsnära fenomen. Därefter får barnen fundera på var författaren kan ha hämtat informationen och hur de kan kontrollera att den är korrekt. Vad är en källa? Hur vet man att den är tillförlitlig? Deras intresse väcks och de börjar så smått reflektera kring grundläggande begrepp och metoder.

Förskolläraren Marit Olanders i Trelleborg menar att det är viktigt att barn redan i tidig ålder tränar sitt kritiska tänkande och att de lär sig att inte tro på allt de hör. Vem säger vad till vem? I vilket syfte? Ett sätt att göra detta på är att berätta historier som börjar trovärdigt, men efterhand blir alltmer orimliga. Varför säger någon egentligen detta? Hur går det att kontrollera om det sägs verkligen stämmer?

Skolbibliotekarierna Eric Haraldsson och Rebecca Borg i Växjö visar hur man kan arbeta med källkritik i ettan och tvåan. Ett sätt är att med utgångspunkt i bilderböcker börja diskutera vad som visas och hur det är möjligt att undersöka om det är sant eller falskt. Barnen blir spontant mer ifrågasättande och källkritiska, menar de.

Med inspiration från Nosa på nätet kan barnen vara superundersökare som utforskar sin omvärld. Om de undrar över något, formulerar de frågor och använder olika sätt för att ta reda på svaret: till exempel se en film, söka på nätet, läsa i en bok eller fråga någon som vet. De får också själva analysera olika vardagliga objekts egenskaper genom att se, lyssna, känna, lukta och smaka. Barnen lär sig att källkritik är konkret och verklighetsnära och avgörande för att förstå och orientera sig i tillvaron.

Isabella Johansson, skolbibliotekarie på fem grundskolor i Mönsterås kommun, ger en kort introduktion till faktagranskning och källkritisk diskussion när eleverna går i tvåan. Hon börjar med att diskutera med barnen vad en källa är och klargör att källor kan ha olika egenskaper. De kan vara fysiska objekt, böcker, tidningar, webbsidor, personer, och så vidare. Därefter läser barnen korta faktatexter om olika djur, och tillsammans letar de sedan felaktigheter och resonerar kring hur informationen kan kontrolleras.

Ett bra arbetssätt är att arbeta journalistiskt, att låta klassen vara en källa som är tillgänglig på webben, i sin egen blogg. Det menar Christina Löfving, klasslärare för en trea på Kyrkenorumskolan i Stenungsund. Vi kan ju alla vara källor i olika sammanhang och situationer. Det här ger en utmärkt ingång till källgranskning och urval, presentation och berättarteknik redan på lågstadiet. Eleverna får bland annat en inblick i hur internet och sökmotorer fungerar och de lär sig vad en upphovsperson är.

Christina Löfving har gjort en lärarhandledning för årskurs 3-6, där hon visar och förklarar hur hon går tillväga och ger vägledning för dem som vill fördjupa sig. Lärarhandledningen har Creative Commons-licensen CC BY NC SA. Det innebär att den får vidareutvecklas och spridas vidare utan vinstsyfte, under förutsättning att upphovspersonen anges och villkoren inte ändras.

Marie Andersson är 1-6-lärare på Eskelhems skola på Gotland. Hon använder aktuella exempel ur medieflödet för att få igång tankar och reflektioner kring källkritiskt tänkande. Ett exempel är Putinkudden på IKEA, som blev en viral nyhet och lurade många i  sociala medier i mitten av mars.  Det blir en lättsam introduktion till medie- och informationskunnighet som lyfter fram viktiga frågor och problemställningar, inte minst att det källkritiska förhållningssättet behövs i alla åldrar. Efteråt skriver eleverna ner sina tankar och reflektioner och delar dem med varandra.

Marie Andersson använder också appen Fakta för barn, som finns för IOS, för att inspirera eleverna till faktagranskning och källkritiskt tänkande. På lektionen utgår man från dagens fakta och kontrollerar om informationen stämmer med andra källor. Hur skiljer den sig från det som eleverna hittar på andra håll? Vad beror det på? Vem står bakom den information som eleverna hittar? Vilka kan de lita på? Varför?

Frida Monsén, digital utvecklingsledare på Fjällenskolan i Järfälla, berättar hur eleverna i fyran tränade källkritiskt tänkande när de sökte, sammanställde och presenterade information om vikingatiden. Läroboken fungerade som utgångspunkt och därefter använde eleverna åldersanpassade länkar som samlats av Frida Monsén och klassens so-lärare i IOS-appen Showbie. Eleverna arbetade tillsammans i mindre grupper kring olika delområden. De samtalade om informationen som de hittade och resonerade kring informationens trovärdighet. Det blev en autentisk lärsituation där de hjälpte varandra att förstå och att komma vidare, ungefär på samma sätt som de gör på fritiden. Gruppernas presentationer gjordes i skärminspelningsappen Explain Everything, som finns för IOS. Läsning och undersökande arbetssätt i digitala medier på nätet kräver medvetenhet hos såväl läraren som eleven. Vems röst är det egentligen som vi hör när vi googlar? Detta undersökte Frida Monsén tillsammans med en religionslärare i två nior när de arbetade med islam.

Mediateket på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn har sammanställt en lista med källkritiska övningar för gymnasiet. Med hjälp av exempel från bland annat reklam, virala spridningar i sociala medier och artiklar i Wikipedia kan lärare och elever både resonera kring vikten av att faktagranska och att vara källkritisk i dagens digitala medielandskap och träna hur man gör i praktiken.

Se gärna Kolla källans wiki för fler exempel

2015-05-15 | Stefan Pålsson, omvärldsbloggare och skribent hos Skolverket

 

Skriv en kommentar

Nov 28 2014

Lektionsresurser för källkritisk granskning

Publicerad av i kategorin Digitala lärresurser,Källkritik

Den virala nyhetsspridningen innebär en ökad risk för att felaktig eller förvanskad information snabbt sprids i samhället. Detta är problem som vi alla måste hantera och det växer därför fram tjänster som hjälper oss att ta tag i detta. En del material är särskilt riktat till skolan och avsett att användas i undervisningen.

snopeslogoDet finns flera webbplatser på nätet som avslöjar vandringssägner, myter, felaktigheter och rykten som presenteras och sprids som nyheter. Amerikanska Snopes, som snart har funnits på nätet i tjugo år, fäster blicken på vad som sprids i den engelskspråkiga världen. Detsamma gör Washington Posts avdelning What was fake on the Internet this week, som publiceras varje fredag. Vetenskap och folkbildning och Faktoider, som pekar på pseudovetenskap och ogrundade påståenden i medieflödet, är svenska motsvarigheter.

Viralgranskaren är en mediekritisk satsning från Metro som drog igång tidigt i våras. Det samlade syftet är att korrigera felaktigheter, punktera vandringssägner och att arbeta folkbildande. I artiklarna beskrivs hur journalisten arbetat, hur källorna har granskats, hur det källkritiska resonemanget ser ut, och så vidare. Viralgranskaren finns även på Facebook och på Twitter.
I somras hade Viralgranskaren en artikelserie som både visar vad som krävs för att bli en kritisk nyhetsläsare och som förklarar varför det är viktigt:

Webbstjärnans grundkurs i källkritiskt tänkande är en utmärkt startpunkt för både elever och lärare. Här ges en bra introduktion till källkritik på Internet och innehåller både filmade lektioner och konkreta fall.

Hos Skolverket finns Kolla källans lathund i källkritik på Internet, som genom konkreta exempel visar vad som är viktigt att tänka på när man söker och värderar information på Internet. Webbtips och övningar i källkritik ger en översikt över övningar, lathundar, källkritiska exempel och annat material som finns fritt tillgängligt på nätet. Kolla källan har också diskussionsfrågor till olika sociala medier.

Kolla källans wiki ger länkar till material om informationssökning, källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning och kompletterar Kolla källans sidor på Skolverkets webbplats. Tanken är, precis som med andra wikis, att användarna ska bidra till att skapa och utveckla innehållet inom ramen för de regler och förhållningssätt som gäller.

På Utbildningsradions webbplats finns en hel del material om källkritik, bland annat programserien Är det sant? som vänder sig till yngre elever. Fler filmer från UR.se om källkritik hittar du här.

MIK-rummet är en sajt/lärresurs från Statens Medieråd om medveten medieanvändning. Här finns texter som ger en grundläggande beskrivning av mediers roll i samhället, hur man söker, analyserar och värderar information. Det ges också exempel på hur man själv skapar, kommunicerar och interagerar med olika medier. Till varje text finns lektionstips, reflektionsfrågor och hänvisningar till de avsnitt i Lgr11 och Lgy11 som innehållet knyter an till.

MIK-rummet är en satsning som bygger på ett samarbete mellan Statens medieråd, Konsumentverket, UR och Svensk Biblioteksförening som delfinansieras av EU Safer Internet Programme.

I slutet av augusti presenterade Medierådet MIK för mig, ett webbaserat utbildningspaket i medie- och informationskunnighet som bygger på innehållet i MIK-rummet. Det vänder sig till lärare, bibliotekarier och elever på högstadiet och gymnasiet. Syftet är att få igång reflektioner och diskussioner i skolan kring hur medielandskapet förändras och vad det innebär för oss som nyhetskonsumenter, som nyhetsspridare och som medborgare. Vad krävs för att bli en medveten, kritisk, medieanvändare? Vad innebär egentligen kritiskt tänkande idag? Vilka kunskaper och förmågor är nödvändiga?

På MIK för mig finns en självstudiekurs för lärare och för skolbibliotekarier, utbildningsmaterial för lärare och för bibliotekarier som ska undervisa arbetslaget samt lärresurser som kan användas tillsammans med eleverna. I paketet ingår en guide till sajten, som ger en god vägledning kring hur materialet är upplagt och vad som ryms under de olika huvudrubrikerna.

Under hösten kommer Statens medieråd att presentera fler pedagogiska upplägg utifrån olika aspekter på medie- och informationskunnighet.

I en värld präglad av ett ständigt informationsflöde och en viral nyhetsspridning är det klassiska konstaterandet att kunskap är makt nog mer giltigt än någonsin tidigare.

2014-11-28 | Stefan Pålsson, omvärldsbloggar och skribent åt Skolverket

En kommentar

Okt 10 2014

Aktuella exempel för källkritisk diskussion

Det förändrade medielandskapet, de ekonomiska drivkrafternas växande betydelse och det virala nyhetsflödet i sociala medier ställer högre krav än någonsin på källkritik och kritiskt tänkande. Här har inte minst skolan en viktig roll att spela.

I det här andra inlägget i serien kommer jag att ge aktuella exempel på missförstådda skämt, felaktiga eller förvanskade uppgifter, politisk propagande och vandringssägner i nyhetsflödet. De fungerar utmärkt som underlag för källkritiska och mediekritiska diskussioner och samtal i undervisningen.

I mitt förrra inlägg nämnde jag att minskad trovärdighet för medierna på sikt kan vara en fara för demokratin, vilket har börjat uppmärksammas av både forskare och medier. Metros satsning Viralgranskaren har under året spelat en viktig roll för att lyfta fram problemet för en större allmänhet och andra medier börjar följa efter.

Redaktionen granskar nyhetsvirus för att ta reda på om de verkligen stämmer och presenterar sedan vad de kommer fram till. I ett fåtal fall visar det sig att informationen är korrekt, bland annat om krukväxter som kan förgifta husdjur och uppklistrade rakblad på en lekplats i USA. För det mesta rör det sig dock om rena felaktigheter som sprids i traditionella nyhetsmedier och i sociala medier.

Viralgranskaren nöjer sig inte med att konstatera att informationen är felaktig, utan tar också på sig en viktig pedagogisk uppgift. I artiklar och Facebook-poster visar journalisterna tydligt och klart hur de har resonerat och gått tillväga i sin kritiska granskning. För några månader sedan publicerade Viralgranskaren en artikelserie som visar och förklarar hur man blir en mer kritisk nyhetsläsare.

Ett vanligt fel är att journalister och allmänhet inte uppfattar att det rör sig om satir eller om ett skämt. Viralgranskaren har bland annat visat att uppgifter om att hunnen Attilas grav har hittats, att fästingbett kan undvikas med hjälp av en kulspetspenna och att vithajar siktats på västkusten oktiskt sprids vidare. Ofta handlar det om ofarligt trams. Men missuppfattad satir kan även användas som politisk propaganda, till exempel med rasistiskt eller främlingsfientligt syfte.

Parodikonton på sociala medier är en annan möjlig felkälla. För två år sedan publicerade Dagens Nyheter en kommentar från ett falskt Zlatan-konto på Twitter, men misstaget upptäcktes snabbt av tidningen, som bad om ursäkt på Redaktionsbloggen för sitt misstag. Ett annat exempel är nyheten om att att jättepandan är på väg att utrotas, som Expressen uppmärksammade i somras. Den påhittade nyheten spreds från ett falskt Twitter-konto som sades tillhöra Skansenakvariets djurexpert Jonas Wahlström. Även här upptäcktes misstaget snabbt. På Twitter-kontot anges dessutom tydligt att det rör sig om ett skämtkonto.

Falska pressmeddelanden är också ett problem. Några sänds med falsk avsändare från gratistjänster på nätet och kan se äkta ut för det okritiska ögat, som Sveriges Radios program Medierna pekade på i vintras. Det rör sig i regel om välformulerade pressmeddelanden som ser ut att komma från en trovärdig källa, menade representanter för Mynewsdesk och Cision i Dagens Media. Ökad tidspress och en ambition att vara först leder till att uppmärksamheten sjunker och kontrollen brister, konstaterade Mediegruppen.

Det blir allt vanligare att fotografier och skärmdumpar från filmer används i vilseledande syfte. Ett exempel, som Viralgranskaren tog upp i somras, är den skärmdump med en bild på en liten gråtande flicka och en man i trettioårsåldern från den islamistiska terrororganisationens tv-kanal som dök upp på rasistiska bloggar utomlands och i Sverige. Bilden sades föreställa ett tvångskonverterat barn som tvingats att gifta sig med en soldat ur IS armé. Istället rörde det sig om en flicka som blev nervös och började gråta under en koranrecitation. Bilden har sitt ursprung i IS propaganda, men används alltså i helt andra syften av rasister.

Det aktuella fallet med Zilla van den Born togs bland annat upp av Dagens Nyheter i september. Det rör sig om en ung kvinna från Amsterdam som med hjälp av Photoshop skapade en övertygande serie av bilder från en resa till Asien som aldrig ägt rum. Fallet visar hur enkelt det är att bluffa och manipulera med teknikens hjälp. Zilla van den Born vinkades av på flygplatsen, men tog sedan tåget hem igen och stannade inomhus i 42 dagar. I en film som bland annat publicerats av Daily Mail visar hon hur hon gick tillväga. Hon säger själv att hon iscensatte bluffen för att visa hur lätt det är att skapa falska verklighetsbeskrivningar och sprida dem på sociala medier.

Fejkade insändare som skrivs i politiskt syfte är inget nytt fenomen, men kan nå en helt annan spridning än tidigare om de börjar spridas i sociala medier. I slutet av sommaren tog Viralgranskaren upp att flera lokaltidningar i olika delar av Sverige publicerat en insändare från signaturen “Köks-Emma”, som utgav sig för att vara restaurangbiträde. Hon menade att restaurangfacket sviker medlemmarna när de deltar i finansieringen av en LO-kampanj som argumenterar för höjd restaurangmoms och högre arbetsgivaravgifter. Eftersom skribenten varken har kunnat lokaliseras eller identifieras, och insändaren har skickats till tidningar över hela landet, rör det sig sannolikt om en politisk kampanj.

Vandringssägner är nog minst lika vanliga i medier idag som på 1980-talet, då böcker av etnologen Bengt af Klintberg fick stor spridning och gav upphov till begreppet “klintbergare”. Det rör sig om påhittade skildringar och vaga påståenden som knyter an till en aktuell samhällsfråga genom att anspela på en rädsla, en fördom eller en känsla som många kan känna igen. De är en slags moderna folksägner som fungerar utmärkt som “beten” för den som vill att uppgifterna ska spridas vidare. Ofta är de oskyldiga, men de kan få negativa konsekvenser i samhället genom att bidra till att en förvriden bild av verkligheten får en stor och snabb spridning.

Uppgifter om att tiggare styrs av organiserade ligor som gör stora vinster, att en lärare fick ordning på sin stökiga klass genom att hota med att avslöja handlingen i en tv-serie och att en tiggande flicka i en förort till Uppsala “antagligen” har tbc är några aktuella exempel på vandringssägner som Viralgranskaren tagit upp.

I nästa inlägg ger jag exempel på tjänster som arbetar för att falsifiera felaktig och vilseledande information som sprids i medierna. Jag kommer också att ta upp material som tagits fram särskilt för att användas i undervisning kring medier och källkritik i skolan.

2014-10-10 | Stefan Pålsson, omvärldsbloggar och skribent åt Skolverket

En kommentar

Sep 15 2014

Nyhetsspridning eller ryktesspridning – det är frågan

wordle

Genombrottet för internet har fått en avgörande betydelse för hur nyheter skapas, konsumeras och sprids. De sociala medierna ger fler människor möjlighet att få en publik och att delta i det offentliga samtalet, vilket är mycket positivt för demokratin.  Nyheter sprids av många i en allt högre takt. Det kan vara svårt att hinna med och det förutsätter att vi kan och tar oss tid att granska informationen kritiskt.

Tidningen Metros Viralgranskaren ger några smakprov på vad vi kunnat läsa i nyhetsflödet, till exempel att McDonalds fyller sina hamburgare med mask, att tiggare styrs av kriminella ligor som tjänar storkovan, att ett vikingaskepp har hittats vid Mississippi och att muslimer får låna räntefritt på banken. Stämmer verkligen det som sägs? Handlar det inte om nyheter utan istället om vandringssägner, politisk propaganda eller satir? Viralgranskaren försöker reda ut vad som egentligen står bakom dessa ”nyheter”.

wordle

Den information vi tar till oss formar vår uppfattning av verkligheten och påverkar hur vi resonerar och beter oss i vardagen. Falsk, vilseledande eller missuppfattad information kan därför få allvarliga konsekvenser, till exempel att fördomar sprids mot olika företeelser eller olika grupper av människor. Det är viktigt att kunna bedöma om de budskap vi tar emot är trovärdiga och korrekta, en förmåga man inte erövrar automatiskt utan den kräver en hel del träning, inte minst i skolan.

Det här och två kommande inlägg tittar närmare på ryktesspridning och falska nyheter i det virala flödet. Detta första inlägg ger en snabb bild av hur medielandskapet förändras. I nästa inlägg ges exempel på rykten, satir, propaganda och vandringssägner som sprids på nätet. Det sista inlägget beskriver resurser som kan användas i undervisningen för att lyfta fram betydelsen av källkritik och medie- och informationskunnighet i en vidare bemärkelse.

Jesper Strömbäck är professor i journalistik vid Mittuniversitetet och ledde häromåret Framtidskommissionen, som tillsattes av regeringen för att identifiera framtidens samhällsutmaningar. Han menar att den pågående medieutvecklingens betydelse för demokrati och social sammanhållning är en av dagens allra viktigaste frågor och problemställningar.

Det har aldrig varit lättare att vara välinformerad, eftersom vi utan större svårigheter har tillgång till nyhetskällor av hög kvalitet från hela världen. Samtidigt är det också enklare att söka sig till nyhetskällor som medvetet vilseleder, bekräftar åsikter eller sprider fördomar, konstaterar Jesper Strömbäck. Detta leder till allt större skillnader mellan hur olika grupper i samhället förstår och uppfattar världen (DN 2012-05-18) Kunskapsklyftorna ökar och därmed kan demokratin hotas.

Kulturantropologen Katarina Graffman visar i sina undersökningar och studier att för många unga är medier detsamma som sociala medier. Deras användning av sociala medier och de nyheter som de sprider och tar del av ingår samtidigt i skapandet av en egen identitet. De menar själva att de på det här sättet får tillgång till den information som de känner att de behöver och vill ta till sig. Men det innebär att de kan fastna i en informationsbubbla, påpekar Katarina Graffman. Samma kan naturligtvis hända för oss vuxna.

Kunskapscentret Nordicom vid Göteborgs universitet ger varje år ut Mediebarometern, som visar hur medieanvändningen i Sverige ser ut och förändras. Mediebarometern 2012 ger ungefär samma bild som Jesper Strömbäck. Undersökningen pekar liksom Katarina Graffman på risken med att många unga skapar sina egna nyhetsflöden och i stor utsträckning ställer sig utanför viktiga nyhetsflöden i samhället. Detta sker dock i alla åldersgrupper, men det är bland unga som den här utvecklingen är mest tydlig.

En annan viktig faktor är att medier i allt högre grad styrs av ekonomiska intressen och överväganden och att publicistiskt ansvar och samhällsintresse i många fall har en lägre prioritet. Resultatet av detta blir en strävan efter att “ge folk vad de vill ha” och att locka så många som möjligt att komma till sajten och ta del av annonsörernas budskap. Det ökade tempot på redaktionerna kan samtidigt leda till att nyhetskällor och faktauppgifter inte kontrolleras lika noga som tidigare.

Innan de sociala medierna slog igenom, handlade det ofta om att skapa “klickvänliga nyheter” – “clickbaits” – med en rubrik som skulle locka läsaren att läsa vidare. Nu är det istället i allt högre grad “spridvänliga nyheter” – “sharebaits” eller “linkbaits” – som gäller. Rubrikerna ska fånga ögat, men inte berätta hela historien. De ska också ha en twist som lockar läsarna att dela dem vidare.

Nätforskaren Marcin de Kaminski hör till dem som undrar vad som händer med journalistiken när den blir mätbar och delbar. Medierna på nätet visar gärna antalet delningar på Facebook och mängden tweets för att visa att det som de publicerar når ut. Meningen med detta kan man på goda grunder ifrågasätta, menar han. Det enda siffrorna visar är att en viss mängd interaktion har pågått, men det säger inget om innehållets kvalitet eller hur nyheterna tas emot.

Jesper Strömbäck konstaterar att alla medborgare måste vara någorlunda väl informerade om politik och samhälle för att demokratin ska kunna fungera. Det förutsätter att medierna tar sitt ansvar och publicerar den information vi behöver för att förstå världen och för att självständigt kunna ta ställning i aktuella samhällsfrågor. Men är det verkligen så idag?

Mediebarometern 2013 tar bland annat upp den förändring som pågår i medie- och kommunikationskulturen och vad den innebär. När medborgarna inte längre kan känna sig säkra på att de nyheter som publiceras och sprids är väl granskade, måste de själva och tillsammans med andra kasta ett kritiskt granskande öga på det som förmedlas. Detta lägger inte minst en stor och viktig uppgift på skolan.

Stefan Pålsson, skribent åt Skolverket

Skriv en kommentar

Apr 01 2014

Arbeta med historiska källor

Publicerad av i kategorin Källkritik

– Välkommen till historiens skattkammare! Kliv in i arkiven och tillbaka i tiden och upptäck den värmländska historien.

itidochrum_mindre

Så välkomnas besökaren som loggar in på Värmlandsarkivs webbplats I tid och rum – En resa i tiden.

Webbplatsen vänder sig främst till skolor och är tänkt att få elever intresserade av Värmlands historia och lära sig mer om hur man kan arbeta med historiska källor. Även om I tid och rum har fokus på Värmlands historia så är webbplatsen mycket användbar för skolor runt om i Sverige. Dels har det värmländska arkivmaterialet förgreningar över många platser i Sverige och resten av världen, dels finns det många teman som är intressanta och relevanta för alla elever, oavsett i viken del av landet man är bosatt.

Det är tydligt att man har utgått från styrdokumenten för skolans historieundervisning när man har arbetat med webbplatsen. Kursplanen i historia citeras på en särskild sida, med fokus på det som handlar om användning av historiska källor samt om källkritik.

Tolv olika historiska teman

Under fliken Välj Tema Här hittar du inte mindre än tolv olika teman som kan användas i historieundervisningen, både på grundskolan och på gymnasiet. Inledningsvis finns en kort introduktion i att använda historiska källor, där eleverna kan lära sig grunderna i källanvändning och källkritik. Här finns några bildpresentationer som du kan visa för eleverna medan ni går igenom materialet tillsammans i klassrummet, liknande en PowerPoint-presentation. Det finns också en kort introduktion till släktforskning som eleverna kan studera på egen hand för att lära sig släktforskningens grunder. Övriga teman är: Antika kartor, Fängelseliv, Föreningar och folkrörelser, Hälsa, sjukdom och död, Karlstad genom tiderna, Kommunikationer, Samhälle, industri och förändring, Skola och folkbildning, samt Soldatliv. Vi ska nu se närmare på några av dessa teman.

Brott och straff i Karlstad

Tema Fängelseliv ger en levande och konkret inblick i frågor som rör brott och straff i historien. Temat tar sin utgångspunkt i ett människoöde för 150 år sedan, nämligen karlstadsbon Carl Kindberg som växte upp i fängelsemiljö och sedermera själv blev dömd till fängelsestraff för olika brott. Eleverna studerar olika typer av historiska källor till Carl Kindbergs liv och får på så sätt veta mer om brott och straff i Värmland under 1800-talet, samtidigt som de lär sig mer om historisk forskning och källkritik. På webbsidorna finns inskannade originalkällor från kyrkoböcker, domböcker, fängelserullor samt kartor och målningar. Till varje källa finns fakta och ett antal frågeställningar som eleverna kan arbeta med.

Omfattande källmaterial från krigsåren

När du och dina elever jobbar med andra världskriget och vill fördjupa er mer i Sveriges roll under kriget så finns det mycket användbart material på webbplatsen. Eftersom Värmland gränsade till det ockuperade Norge var läget mer spänt där än i många andra delar av Sverige. Under temat Världskrigens tid finns rikligt material kring andra världskriget. Bland allt inskannat källmaterial kan nämnas Adolf Hitlers krigsorder från 31/8 1939 (både i original och i svensk översättning), nazistiskt propagandablad som spreds under 1930-talet, polisförhören med Untersturmführer Gösta Borg – en av de mest kända svenska frivilliga i Waffen-SS, historien om Karlstads luftskyddsförenings insamling till luftvärnskanoner och mycket annat. Det finns också flera journalfilmer från krigsåren, däribland ”I fält med kronprinsen” där kronpris Gustav Adolf inspekterar Värmlands regementes fältövningar mitt under brinnande krig.

Kärlekspar på flykt från ockuperat land

Bland materialet finns också källor som berättar den gripande historien om två krigsflyktingar från Norge. Efter att tyskarna ockuperat Norge 1940 flydde tusentals norrmän till Sverige, och bland flyktingarna fanns även tyska desertörer. En av dessa var soldaten Willi Jutzi som begav sig till Sverige tillsammans med sin norska flickvän Ragna Fevik. De blev tillfångatagna av den svenske landsfiskalen Åke Hiertner i Järnskog. De anhölls och blev tillbakaskickade till Norge. Jutzi lyckades dock fly från sina vakter som då sköt efter honom. Man vet inte om någon kula träffade, men ett halvår senare hittades Jutzis döda kropp i Vrångälven. Dödsorsaken har aldrig kunnat fastställas.

På hemsidan finns bland annat hemliga polisrapporter, förhörsprotokoll och förpassningsbeslut rörande Jutzi och Fevik. När eleverna har jobbat med de historiska dokumenten kan de också resonera om hur den svenska militären behandlade flyktingar under andra världskriget på ett mer generellt plan. Gjorde man rätt eller fel när man sände tillbaka vissa flyktingar till det ockuperade Norge? Hur motiverade man sitt handlande? Skulle den svenska militären ha resonerat annorlunda om det hade varit krig idag?

Storstrejk, klädmode och klosettutveckling

Under rubriken Samhälle, industri och förändring finns flera olika ämnesområden samlade som vart och ett ger en inblick i olika aspekter av samhällsutvecklingen under 1800- och 1900-talen. Eleverna får exempelvis ta del av proklamationen om revolution mot kung Gustav IV Adolf 1809, polisrapporter om demonstrationer och planerade attentat i Forshaga under storstrejken 1909 samt Fattigvårdsstyrelsens beslut om understöd till fattiga i Karlstad under nödåret 1917. Eleverna kan också bekanta sig med klädmodet för damer under 1910-, 1920- och 1930-talen genom färggranna modekataloger, och de kan även bläddra i kataloger som presenterar olika typer av klosetter från 1900-talets början. Allt detta ger spännande och jordnära inblickar i livet från förr.

Aktiviteter och övningar

Under fliken Aktiviteter presenteras en mängd olika projekt och aktiviteter som Värmlandsarkiv erbjuder för skolor. Dessa lämpar sig bäst för skolor i Värmland, åtminstone skolor som har möjlighet att besöka Arkivcentrum i Karlstad. Värmlandsarkiv anordnar studiebesök, inspirationsdagar, stads- och kulturvandringar ute i olika värmländska kulturmiljöer. Man erbjuder också lektioner och handledning kring många olika ämnen och teman, exempelvis källhantering och källkritik, estetiska lärprocesser, fotografier från förr, bouppteckningar, fattighjon, oäkta barn och mycket annat.

Men även skolor på andra håll i Sverige kan få användbara tips till teman och lektionsupplägg som man kan använda i sin egen undervisning, till exempel genom att anpassa innehållet till historiskt material från den egna hemorten. Exempelvis finns det förslag på flera olika lektioner om källanvändning och källkritik. Du kan utgå från dessa lektionsupplägg när du ska planera egna lektioner och använda sådant källmaterial du har tillgång till via läroböcker, lokala arkiv eller internet.

Avslutningsvis kan tilläggas webbplatsen också har en förnämlig länksamling till andra digitala arkivsamlingar. Du hittar länksamlingen under temaavdelningen Att använda historiska källor.

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare i Stockholm

 

 

Ulf Jämterud

En kommentar

Sep 02 2013

Lärare om källkritik i sociala medier

Publicerad av i kategorin Källkritik,Sociala medier

hootsuite

De allra flesta barn och unga i Sverige tillbringar en stor del av sina sociala liv på internet, och det är mycket vanligt att man dagligen använder flera olika sociala tjänster. Sociala medier erbjuder fantastiska möjligheter för kontakt, gemenskap och erfarenhetsutbyte, underhållning och förströelse för människor i olika åldrar. Det finns också många positiva exempel på hur sociala medier kan användas i skolan och som arena för pedagogiska diskussioner.

Men det finns också en del att vara vaksam över och fundersam kring (det gäller förstås alla typer av medier). Det är lätt att bli lurad eller vilseledd om man inte har ett källkritiskt tänkande och det kan vara lätt att sprida ett felaktigt rykte om man inte tänker efter före. I samtal med våra elever har vi ofta fått svaret att källkritik bara är något som de ägnar sig åt när de gör skolarbete. De allra flesta har sagt mycket tydligt att de inte är särskilt källkritiska när de ”nöjessurfar”, dvs. kollar på YouTube-klipp, chattar, Facebookar, twittrar eller läser andras blogginlägg osv.

I det här blogginlägget ska vi titta närmare på hur du som lärare kan diskutera källkritiska frågor med dina elever kring några sociala nätverkstjänster. Det finns hur många tjänster som helst, men vi har begränsat oss till tjänster vi själva använt både som gymnasielärare och privat: en community (Facebook), en mikroblogg (twitter) och ett nätforum (Flashback).

Granska konton

De flesta som tillbringar tid på Facebook har förmodligen upptäckt att det finns en hel del fejkade konton, dvs. konton som påstås tillhöra en viss person trots att det inte är den personen som har startat kontot. Det har visat sig vara ett  problem för Facebook att det är så lätt att starta fejkade konton. Eftersom Facebook får sina intäkter från reklam är det viktigt att de kan uppge korrekta siffror på antalet användare till sina annonsörer.  I samband med Facebooks börsintroduktion 2012 medgav företaget att så många som 42 miljoner användare inte är ”äkta”.

En del startar Facebook-konton i en känd persons namn som ett sätt att hylla den personen. Det kallas ofta för fan-page, eller fan-sidor. Det framgår vanligtvis ganska tydligt att det är en fan-sida och att det inte är den verkliga personen som står bakom kontot. Det förekommer också att någon startar konton i någon annans namn för att skoja och skämta eller till och med i syfte att håna och kritisera en viss person eller en grupp. Ibland utger man sig för att vara kändisen och maskerar sig så skickligt att det inte alltid är så lätt att se att det rör sig om ett fejkat konto.

På liknande sätt finns det också en mängd falska Twitter-konton. Syftena med de falska kontona kan vara att roa och underhålla eller att håna och kritisera en person eller en grupp. Det är vanligt att kända artister har Twitter-konton där fansen kan följa sin idol nästintill dagligen och ta del av uppdateringar som beskriver vad kändisen gör eller tänker. Det är dock inte alltid så lätt att veta om det verkligen är kändisen som skriver alla inlägg, eller om det är någon i kändisens PR-avdelning som sköter uppdateringarna.

Diskussionsfrågor om Facebook och Twitter

 • Sök efter Kungahusets Facebook-sida. Det finns över 20 olika sidor med ”kungahuset” i namnet och det framgår ganska tydligt vilken inriktning sidorna har (t.ex. ”Privatisera kungahuset”, ”Avskaffa kungahuset” osv.).  Tre sidor heter enbart Kungahuset. Är det lätt att se vilken som är kungahusets officiella sida? Hur ser du det?
 • Läs innehållet på kungahusets Facebook-sida och diskutera med en kamrat. Vad handlar det om? Vilken typ av information publiceras här? Vem skriver texterna? Är det troligt att kungen eller drottningen lägger sig i vad som står på sidan?
 • Sök upp prinsessan Madeleines och Prins Carl Philips Facebook-sidor. Jämför sidorna. Är det troligt att båda är officiella sidor eller att någon av dem är en ”fejk-sida”? Hur kan man avgöra det? Vilka knep använder du för att bedöma om respektive sida är pålitlig eller inte?
 • Leta upp några aktuella kändisars Facebook-sidor. Är det lätt att hitta deras officiella sidor, eller är det lätt att hamna på en fejk-sida eller en fan-sida?
 • Leta upp några aktuella kändisars Twitter-konton. Notera om dessa kändisar skriver nya inlägg ofta, eller om det är sällan det sker något på kontona. Går det att avgöra om det verkligen är personen själv som skriver, eller någon annan i dennes närhet? Hur kan man avgöra detta?
 • Håller kändisen igång dialoger med sina fans? Svarar hon eller han på sådant som olika fans skriver? Går det att veta om det är kändisen själv som skriver eller om det är någon av dennes anställda?

Fler diskussionsfrågor kring Facebook och Twitter finns på Kolla källans webbplats.

Diskutera källkritik på Flashback

Nätforumet Flashback har funnits på internet sedan 1990-talet. Med sin slogan ”Yttrandefrihet på riktigt” har man öppnat för diskussioner av alla de slag – från matlagning, resor, samhälls- och mediekritik till kändisskvaller, droger och sex. På webbplatsen beskriver man sitt syfte:

”Flashback Forum har till syfte att värna om det fria ordet, och aktivt försvara åsikts- och yttrandefriheten. Detta innebär att man även försvara de som vill avskaffa yttrandefriheten. Målsättningen är att alla i samhället ska ha möjlighet att få komma till tals, även de med avvikande åsikter.”

Flashback är också en välbesökt plats med diskussionstrådar som kan nås och läsas av alla. Vill man skriva egna inlägg krävs att man öppnar ett konto. Enligt egen utsago har Flashback över 780 000 medlemmar men betydligt fler än så tar del av det som skrivs.

Vill man starta ett konto och bli medlem måste man vara 18 år, men eftersom man är anonym kan ingen hindra att minderåriga registrerar sig ändå. Det finns alltså ett regelverk, en netikett, även rörande exempelvis upphovsrättsskyddat material, reklam och uppvigling till brott. Det är förbjudet att hetsa mot folkgrupp, men samtidigt är det – i enlighet med forumets syfte – tillåtet att utrycka missaktning för folkgrupper. Bryter man mot någon regel kan man dock bli varnad eller avstängd av forumets moderatorer.

Även om tonen i vissa trådar – exempelvis där det diskuteras integrationspolitik, droger och feminism – kan vara rå, är Flashback i sig ett spännande fenomen.

2011 vann en flashback-tråd Sveriges Radios journalistpris ”Årets Medieorm” efter att över 800 anonyma medlemmar tillsammans avslöjat en fotograf som manipulerat sina naturbilder. Ett annat exempel är avslöjandet om en förfalskad kungabild och ytterligare ett fall var då en grupp flashback-grävare hjälpte polisen att spåra och gripa en kattdödare i Högsbo.

Självklart finns många av våra elever på Flashback. Kikar man runt ser man många exempel på ungdomar som ber andra om hjälp med olika typer av skolarbeten eller ber om tips på användbara källor. Och eftersom flashback-trådar ofta hamnar högt i träfflistan då eleverna googlar efter information kan det vara både givande och angeläget att diskutera forumet utifrån ett källkritiskt perspektiv med (något äldre?) elever.

Diskussionsövningar om Flashback

 • Be eleverna ta reda på mer om Flashback. När det startade, varför, av vem och hur det används idag. Vilka regler gäller? Vad skrivs om Flashback i vanlig media – leta efter och läs artiklar i dags- och kvällspress! Vilka trådstartsämnen är vanligt förekommande? Hur ser diskussionerna i dessa?
 • Diskutera fördelar och nackdelar med forumet, vad gäller anonymiteten, möjligheten och riskerna i att tillsammans och offentligt avslöja och utreda brott eller balansakten mellan att vara medhjälpare och ryktesspridare. Vilka kan konsekvenserna bli då oskyldiga som skyldiga hängs ut med namn och bild?
 • Uppgift: Låt eleverna granska en specifik och av dig genomläst, godkänd och utvald ämnestråd. Leta efter skolämnesrelevanta ämnen och trådar i menyn. Är du samhällskunskapslärare kan du exempelvis leta upp en konspirationstråd om månlandningen 1969. Är du historielärare kanske en tråd om historiesynen i våra historieböcker kan vara intressant att granska? Låt eleverna läsa och diskutera: Vilka synpunkter och teorier förs fram i tråden? Är det spekulationer, tyckanden eller styrkta faktapåståenden vi får ta del av? Låter det trovärdigt eller inte – varför? Vilka källor hänvisar man till? Hur kan vi som läser göra för att själva belägga alternativt förkasta de påståenden vi möter på Flashback?

Fler texter och diskussionsuppgifter kring källkritik i sociala medier finns på Kolla källans webbplats.

Ulf Jämterud och Filippa Mannerheim

Skriv en kommentar

Apr 22 2013

Hitta lärarproducerade filmer

Publicerad av i kategorin Digitala lärresurser

filmarkiv
Allt fler lärare upptäcker att det finns stora fördelar med att göra egna undervisningsfilmer. Med dagens teknik är det enkelt spela in ett videoklipp med exempelvis en videokamera, webbkamera eller mobiltelefon. Många använder klippen  i sin egen undervisning, men har också valt att lägga ut filmerna på nätet så att andra lärare kan använda dem. I vissa fall väljer lärarna att lägga upp filmerna på en egen webbplats, blogg eller YouTube-kanal, men det finns också flera webbplatser där du kan hitta filmer från många olika lärare. Gymnasielärare Ulf Jämterud presenterar några av arkiven, ett par av dem är mycket kända, andra kanske inte.

TeacherOnDemand

TeacherOnDemand är ett skolutvecklingsprojekt inom Falköpings kommun. Syftet med webbtjänsten är att tillhandahålla lärarproducerat film- och undervisningsmaterial via webben, samt att göra det enkelt för lärare att lägga upp egna filmer och sprida dem till andra lärare. Det finns ett begränsat antal filmer med utgångspunkt i flera av skolans ämnesområden, men antalet ökar ständigt. Förutom att visa filmerna direkt från webbplatsen kan man också bädda in filmerna i en blogg eller i skolans lärplattform.

Filmerna på TeacherOnDemand kan fungera som ett bra komplement till din egen undervisning, och kan också ge möjlighet till lektionsinslag som du av någon anledning inte kan genomföra själv. I samlingarna hittar du till exempel en film där en lärare genomför en dissektion av grishjärta. Det är en mycket spännande genomgång, den är bra filmad med tydliga närbilder. Det blir en extra krydda att höra elevernas reaktioner och kommentarer. Andra exempel är genomgångar av verbformer på spanska, en SO-introduktion till prisbildningen på en fri marknad, en instruktionsfilm om hur man spelar fotboll eller matematiska genomgångar av sannolikhetslära och statistik.

Många av filmerna bygger på PowerPoint-genomgångar med lärarens förklaringar och kommentarer. Andra filmer är filmade med videokamera och visar till exempel läraren i aktion vid katedern, i labbsal, i gymnastiksal eller i andra undervisningssammanhang.

Khan Academy – på svenska

Khan Academy är en ideell organisation som grundades av läraren och forskaren Salman Khan år 2006. Syftet med organisationen är att erbjuda gratis undervisning i olika ämnen med hjälp av YouTube-klipp. Khan Academy är mycket omtalat och används över hela världen. Sedan en tid tillbaka finns även en svensk YouTube-kanal med svenskproducerade filmer under Khan Academys paraply. På Khan Academy hittar du lärarproducerade filmer inom många olika ämnesområden, däribland matematik, historia, samhällsvetenskap, ekonomi, konsthistoria, datavetenskap, astronomi, kemi, biologi, fysik samt sjukvård och medicin. Den svenska versionen är än så länge begränsad, men innehållet utökas ständigt. Den engelskspråkiga versionen innehåller tusentals filmer.

Kunskapshubben

Årstaskolan i Stockholm står bakom Kunskapshubben, där det bland annat finns ett digitalt film- och musikbibliotek med lektionsmaterial som används av både lärare, elever och föräldrar. Genom ett antal korta filmer inom olika teman och kunskapsområden ges stora möjligheter till kreativa inslag i undervisningen. Du som lärare kan exempelvis använda ett kort filminslag för att illustrera ett visst lektionsinnehåll, och eleverna kan repetera lektionsgenomgången på kvällen genom att se filmklippet hemifrån och diskutera innehållet med sina föräldrar.

Merparten av filmerna rör matematik, språk och naturvetenskapliga ämnen. Här hittar du inte minst den prisbelönta läraren Martin Fernströms matematikfilmer och hans mycket populära multiplikationstabellsånger. Det finns ett begränsat urval av filmer inom det samhällsvetenskapliga området, men desto mer inom språkämnena. Överlag håller filmerna mycket god kvalitet och det märks att man har lagt ner mycket tid på att göra filmer med ett genomtänkt innehåll, och man har också lagt ner tid på efterbearbetning med olika filmeffekter som gör genomgångarna både tydliga och underhållande. Filmerna är tillgängliga under en Creative Commons-licens vilket innebär att de får visas och spridas så länge källan anges.

Flipped Classroom-filmer, exempel från SO-rummet

Flipped Classroom är en pedagogisk metod som har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Metoden innebär att läraren skapar ett filmklipp av en lektionsgenomgång och lägger ut den på nätet. Eleverna ser filmen innan de kommer till lektionen och är på så sätt förberedda för lektionen. Man kan ägna mer tid till arbete, diskussioner, fördjupningar och individuell hjälp, istället för att låta en stor del av lektionstiden ägnas åt en lärargenomgång.

SO-Rummet hittar du över 160 olika filmade lektionsgenomgångar enligt Flipped Classroom-konceptet. Filmerna är ofta mellan 3-25 minuter långa och är producerade av lärare i olika SO-ämnen på olika skolor i Sverige. Här följer några exempel som visar på bredden av filmklipp du hittar på SO-Rummet:

 • kortfattad genomgång av Siddharta Gautamas liv och lära (4 min.)
 • filmatiserad PowerPoint-genomgång om ryska revolutionen (18 min.)
 • presentation om yttrandefriheten och mediernas roll (3 min.)
 • genomgång om Darwin och evolutionsläran (12 min.)
 • introduktion till presidentvalet i USA (5 min.)
 • presentation om förnyelsebara och framtida energikällor (4 min.)
 • genomgång om skillnaderna mellan katolsk och protestantisk kristendom (7 min.).

På Skolverkets webbsidor om IT i skolan finns artiklar om Mikael Bondestam och Daniel Barker om deras arbete med filmade lektionsgenomgångar. På deras respektive YouTube-kanal och webbplats finns ett rikt utbud med filmer där de håller genomgångar inom matematik och fysik för gymnasieskolans olika kurser. Katarina Lycken Ruter är lärare på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Hon har lagt upp ett antal lektionsgenomgångar i svenska och religionskunskap på sin YouTube-kanal. Antalet lärare som utgår från Flipped Classroom-tanken växer och du kan hitta fler exempel om du söker på nätet. En lista över flippande lärare skickades dessutom ut via twitter i april.

TeacherTube

Om dina elever är duktiga på engelska öppnas genast enorma möjligheter när det gäller filmade lektionsgenomgångar. TeacherTube är en så kallad online community som startades 2007 av den amerikanske läraren och skolledaren Jason Smith som ville utnyttja internet som ett sätt för lärare att dela med sig av egna undervisningsfilmer till andra lärare. Denna webbtjänst har växt snabbt och innehåller idag över 400 000 pedagogiska filmer i ett antal olika kategorier, indelat efter både ämnesområde och åldersgrupp. TeacherTube har över en miljon visningar per månad. För lärare i Sverige kan det kanske vara särskilt intressant att använda filmer i språkundervisningen, men det finns också mycket annat material som kan vara spännande att visa i svenska klassrum, exempelvis filmade experiment inom NO-undervisningen.

Watch Know Learn

En annan mångsidig filmbank med lärarproducerade filmer är Watch Know Learn. Där finns över 50 000 undervisningsfilmer som är indelade i över 5000 olika kategorier, vilket gör det lätt att avgränsa sökningen. Filmerna är taggade med olika sökord och är också betygssatta av lärare som använt dem.

Avslutningsvis kan tilläggas att lärarproducerade filmer inte bara kan komma till användning i ditt klassrum – de kan också vara värdefulla för din egen utveckling som lärare. Du kan med fördel använda filmerna för egen fortbildning inom dina ämnen. Du kan också låta filmerna inspirera dig till att göra egna undervisningsfilmer.

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare

Skriv en kommentar

Mar 19 2013

Så kan du använda filmarkiv i skolan

Publicerad av i kategorin Digitala lärresurser

Film är ett fantastiskt sätt att öppna upp nya horisonter för elever. Både spelfilmer och dokumentära filmer kan ge elever större förståelse för olika kunskapsområden, samtidigt som filmerna kan väcka nya frågeställningar och ge upphov till spännande samtal. Genom internet har lärare goda möjligheter att hitta filmer och filmklipp som kan användas i undervisningen. I det här inlägget tittar gymnasielärare Ulf Jämterud närmare på några webbaserade arkiv med filmer som kan användas i skolan.

filmremsamindre
Bild från Multimediabyrån, levererad av Nils Sundberg

Filmarkivet.se – Hundra år i rörliga bilder

Filmarkivet.se är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket. Tillsammans har man skapat ett fantastiskt arkiv där man har tillgängliggjort unikt filmmaterial för allmänheten. Här finns kortfilmer, dokumentärfilmer, journalfilmer och reklamfilmer som enligt sajten ”speglar ett svenskt århundrade i förvandling och framväxten av dagens samhälle”. Man har lagt upp över 300 olika kortare eller längre filmer, så detta är verkligen en guldgruva för lärare som vill använda svensk film i undervisningen. Redan 1911 började dramatiserad spelfilm vara huvudattraktionen när man gick på bio, men det visades fortfarande journalfilmer och så kallade veckorevyer på biograferna. Det är bland annat sådana veckorevyer som finns på Filmarkivet, plus informationsfilmer från myndigheter och företag, valfilmer och reklamfilmer. Även privat filmmaterial finns på sajten.

För dig som lärare finns det många användningsområden för detta rika filmmaterial. När man exempelvis studerar svensk historia och vill se filmklipp på kungahuset så finns ett antal klipp från kungahusets historia här, t.ex. ett av Gustav V:s tal till folket. När man studerar demokratins framväxt i Sverige finns här flera användbara filmklipp. Eller när man pratar om reklam och konsumtion i skolan kan det vara mycket spännande för eleverna att få se gamla reklamfilmer. Elever som läser film- och mediekurser kan lära sig mycket genom att studera filmteknikens utveckling och mycket annat. I anslutning till varje film finns det faktauppgifter om filmproduktionen, en kort beskrivning av innehållet och många fall även en fördjupningstext som kan vara värdefull för dig som lärare att ta del av inför filmvisningen.

Film i klassrummet

Film i klassrummet är en del av Skolverkets webbplats Multimediabyrån. Syftet med Film i klassrummet är enligt sajten ”att stimulera och underlätta arbetet med strömmande media i klassrummet”. På sajten finner du resurser och material för alla skolans undervisningsämnen. Under avdelningen ”Se och Prata” finns länkar till mängder av filmer utifrån olika teman samt utifrån olika skolämnen. Filmerna är utlagda på YouTube eller andra webbplatser för strömmande video, och det finns enbart länkar till filmer som du har rättighet att visa i klassrummet. Det gör Film i klassrummet till en mycket trygg plats att utgå ifrån, eftersom du som lärare slipper bekymra dig för eventuella upphovsrättsliga problem.

Ett exempel på tema är ”Genus & Identitet”. Under denna rubrik finner du ett tiotal korta filmklipp som du kan använda för att väcka elevernas intresse för dessa aktuella och viktiga ämnen. Ett annat tema är ”Rasism”, där du bland annat hittar den klassiska Leni Riefenstahl-filmen Viljans triumf i fullängd samt den nazistiska propagandafilmen ”Den evige juden” från 1940.

Om du istället söker på olika ämnen hittar du också många filmer som är mycket användbara i undervisningen. Personerna bakom Film i klassrummet har varit mycket kreativa och breda i tänkandet när de valt ut filmklipp. Under rubriken ”Samhällskunskap” hittar du ett stort antal filmklipp som handlar om alltifrån företag, reklam, kondomer, Greenpeace, anorexi, musikstilar, mänskliga rättigheter, global uppvärmning, nyheter och mycket mer. Klicka dig gärna runt även i ämnen som du vanligtvis inte undervisar i, så kommer du att hitta många filmklipp som kan berika din undervisning.

Skolmedia.se

Inför arbetet med det här inlägget stötte jag på webbportalen Skolmedia.se, som ”erbjuder landets lärare gratis nedladdning av filmer från myndigheter, organisationer och företag, filmer för alla skolår och ämnen, på svenska eller främmande språk”. Skolmedia är ett mycket ambitiöst projekt och man har lyckats samla ett stort antal filmer som är kategoriserade efter olika skolämnen. I vissa fall finns filmfilerna för nedladdning direkt från webbplatsen, men i många fall blir besökaren istället länkad vidare till olika webbplatser eller YouTube-kanaler där filmerna kan spelas upp direkt i webbläsaren. Allt material på Skolmedia är gratis, men man måste registrera sig för att kunna ladda ner filmer. Skolmedia påstår att allt material är tillåtet att visa i skolan. Jag har dock inte lyckats få kontakt med personen bakom Skolmedia, och webbsidorna verkar inte heller ha uppdaterats på några år. I vilket fall som helst så hittar du intressanta filmer om vitt skilda ämnen som brott och straff, energi, bistånd, teknik, materialdesign, arbetsmiljö, återvinning, livskunskap, sekulär humanism eller glassens historia – för att bara nämna några.

Open Culture

Om man går utanför Sveriges gränser blir utbudet med fria filmarkiv genast betydligt större. En nackdel med att vända sig till utländska webbplatser kan förstås vara språket. Samtidigt kan det vara ett bra sätt att öva sin engelska genom att se kortare filminslag utifrån olika kunskapsområden. Open Culture är ett fantastisk arkiv med länkar till 500 filmer som är sorterade i olika kategorier. Här finns många klassiska spelfilmer inom genrerna komedi, drama, film noir, skräck eller western. Det finns också länkar till en mängd dokumentärer och även tecknade filmer.

Du hittar mängder med spännande filmer via Open Culture, filmer som kan vara svåra eller omöjliga att hitta någon annanstans. Några exempel som visar bredden på utbudet kommer här: en film om den tibetanska dödsboken, en dokumentär om Charles Darwins liv, ett klipp där Bertold Brecht sjunger Mack the Knife, en film med Bertrand Russels tio budord, en analys av matematiken i filmen ”Good Will Hunting”, Hitchcock-filmerna ”Murder”, ”Sabotage” och ”Secret Agent” i fullängd, Clint Eastwood-filmen ”För en handfull dollar”, tjugo olika John Wayne-filmer samt Hemingway-filmatiseringen av ”A Farewell to Arms”.

Moving Image Archive

Moving Image Archive är en del av det enorma arkivet Internet Archive. På Moving Image Archive finns över en miljon olika filmer och videoklipp som får användas i skolan, både påkostade spelfilmer i fullängd, professionella dokumentärfilmer och amatörfilmer. Många av filmerna visas inte bara som strömmande video utan kan också laddas ner, och en del av dem går även att infoga i egna filmer eller presentationer helt lagligt. De många filmklippen finns kategoriserade under en rad olika ämnesrubriker och teman, och det är alltså lätt att hitta filmer som har koppling till många av skolans ämnen.

Det finns exempelvis tusentals filmer och videoklipp inom ämnet historia. För att kunna hitta i detta gigantiska arkivmaterial kan du göra detaljerade sökningar via den inbyggda sökmotorn, avgränsa via olika kategorier eller söka med hjälp av nyckelord, typ av film, historisk epok och så vidare. Musiklärare hittar mängder av filmer som illustrerar musik från olika stilar och epoker. Arkivet har även rikt material för religionsundervisningen, under kategorin ”Spirituality & Religion”. Materialet är av mycket varierande innehåll och kvalitet. I arkivet finns både påkostade dokumentärfilmer och enklare användarproducerade filmer som exempelvis filmade gudstjänster från olika religiösa sammankomster.

Utifrån den information som dessa webbplatser själva ger så ska det inte vara några problem att använda filmerna i undervisningen. Vill du veta mer om vilka regler som gäller kring film i skolan på ett mer generellt plan så rekommenderar jag dig att titta närmare på Kolla källans upphovsrättsliga guide om filmer, radio- och tv-program.

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare

En kommentar

Jan 24 2013

Historiska bilder på nätet och i klassrummet

Publicerad av i kategorin Digitala lärresurser

Här i Kolla källans idélåda finns en guide som hjälper lärare och elever att hitta foton, bilder och illustrationer som får användas i undervisningen. I den här artikeln ska vi se närmare på några bildarkiv med gamla fotografier. Du får också några tips på hur du kan använda gamla fotografier i undervisningen.

Det pågår ett stort arbete på många museer och arkivinstitutioner med att digitalisera foton och göra dem tillgängliga via internet. I många fall handlar det enbart om att visa upp exempel på foton som finns i museet eller arkivet. De digitala kopiorna är därför ganska lågupplösta och fungerar inte alltid så bra att visa i ett klassrum om man vill studera detaljer lite mer noggrant. Några museer och arkiv har dock satsat stora resurser på att göra många foton tillgängliga på webben i så god kvalité att de fungerar utmärkt att använda i undervisningen.

DigitaltMuseum

digitaltmuseum

Skärmdump från Digitalt Museum

DigitaltMuseum är en gemensam portal för 18 svenska museer, bland andra Nordiska museet, Armémuseum, Postmuseum, Sundsvalls museum och Upplands museum. På DigitaltMuseum kan du söka fotografier efter olika sökord, eller leta dig fram i respektive museums mappar. Det är bara en liten del av museernas fysiska fotografier som finns i digital form, men det är ändå förhållandevis lätt att hitta gamla foton som du kan använda i undervisningen.

På Nordiska museets avdelning finns för närvarande ett 30-tal mappar med foton utifrån olika teman som du når via länken Utforska mappar. Många av mapparna innehåller nytagna fotografier av museets olika föremål, men andra mappar innehåller inskannade gamla fotografier. Här finns många bilder som kan fungera som utgångspunkt för spännande diskussioner i klassrummet. Ett exempel:

 • Tema jämställhet. Jämställdhet är en del av värdegrunden, och därför är det alla lärares ansvar att lyfta fram detta i undervisningen, genom att exempelvis reflektera över könsroller och arbetsfördelning i hemmet. När du samtalar med dina elever om jämställdhetsfrågor kan du utgå från några fotografier i mappen Pappa. Här finns ett antal bilder som visar pappor i olika situationer från olika tider. Välj ut några foton från olika tidsepoker och diskutera pappornas roller i fotona.
  • Hur framställs pappan i bilderna?
  • Kan man ana vilket pappaideal som rådde i olika tider?
  • Kan man se några förändringar i papparollen över tid?
  • Hur gestaltas pappor på bilder som tas i vår egen tid?

Vestro Gothia

vestrogothia

Vestro Gothia är nedlagd så beskrivningen av tjänsten har tagits bort.

 

 

Stockholms Stadsmuseum

stadsdig

Skärmdump från Stockholms digitala stadsmuseum

Stockholms stadsmuseum har samlat fotografier med anknytning till Stockholm ända sedan 1930-talet. I samlingarna finns över tre miljoner fotografier, från 1840-talet och framåt. Förutom foton som skildrar Stockholms utveckling genom tiderna finns också porträttsamlingar, pressbilder och mycket annat. En del av bildmaterialet finns i digital form, för närvarande över 20 000 fotografier med bra upplösning och information om fotografiernas ursprung. Bilderna är taggade med flera sökord vilket gör dem lättare att hitta.

Du kan välja två huvudsakliga vägar att leta efter bilder. Det första sättet är att söka direkt på Stadsmuseets webbplats, under fliken Samlingar och rubriken ”Fotografisamlingarna”. Här finns ett tjugotal spännande nätutställningar med olika teman. Constructing Europe – Stockholms stadsliv 1840-1920 innehåller ett antal fascinerande foton som visar hur staden utvecklades under åttio år. Framförallt är det spännande att se hur människor såg ut under olika tidsperioder. En annan utställning visar Äldre vykort från Slussen och där kan man studera Slussens förändringar genom tiderna. Det kan ge intressanta perspektiv till dagens diskussioner om Slussens framtida utseende.

Det andra sättet att söka bilder är att gå in på Stockholms digitala stadsmuseum som är en särskild webbplats och sökmotor för Stadsmuseets digitala foton. Här kan du söka med ett eller flera sökord för att hitta många olika typer av bilder.

Stockholmskällan

sthlmskallan

Skärmdump från Stockholmskällan

Stockholmskällan är en fri databas där du kan hitta mängder av spännande källmaterial från flera olika arkiv i Stockholm. Som namnet antyder har databasen en huvudsaklig anknytning till Stockholm, men materialet är i många fall högst relevant för alla lärare och elever, oavsett var i landet man befinner sig. Förutom att använda bilderna som utgångspunkt för uppgifter och samtal kan dina elever använda arkivbilderna för att illustrera noveller, berättelser eller andra typer av skolarbeten. Fotografierna kommer bland annat från Stadsmuseet, Stadsarkivet, Stadsbiblioteket och Spårvägsmuseet i Stockholm.

Du hittar bildmaterial på flera olika sätt. Ett sätt är genom att trycka på fliken Källtyper och därefter välja Fotografier i rullgardinsmenyn och slutligen trycka på Stadsmuseets foton i menyn till höger. Där hittar du en mängd av Stadsmuseets bilder via olika söktermer, som exempelvis fyrverkerier, bondetåg, födelsedagar, bröllop, begravningar, kungafamiljen, demostrationer, skolor, fängelser med flera.

Ett annat sätt att hitta bilder är att använda den röda sökrutan längst upp till höger på Stockholmskällans startsida. Sök på ett eller flera sökord. I nästa led kan du filtrera resultatet genom att bara bocka för Fotografier.

Under fliken Lärarrummet finns flera färdiga lektionsplaneringar som utgår från gamla fotografier. En uppgift är att låta eleverna jämföra ett hundra år gammalt foto på en plats i Stockholm med ett foto de själva har tagit på samma plats i nutid. En annan uppgift går ut på att använda gamla foton för att illustrera en historisk bildnovell om att vara ung nu och förr i tiden.

Via Stockholmskällan hittar du mycket spännande bildmaterial som kan väcka elevernas nyfikenhet på livet i äldre tider. Ett sätt att göra historien levande är att närstudera porträttbilder tagna hos professionella fotografer. Sök på ”Wilhelm Lundberg”, så finner du ett 80-tal foton som denne porträttfotograf tog på 1860- och 1870-talen. Låt eleverna välja ut några foton som de ska närstudera och reflektera kring. De kan exempelvis utgå från dessa frågor:

 • Vilka detaljer lägger du märke till? Vad kan dessa detaljer berätta om personen på fotot?
 • Vad jobbar personen med? Är personen rik eller fattig?
 • Kan kläderna ge några ledtrådar till personens yrke och status?
 • Vad avslöjar ansiktsuttrycket?  Ser personen allvarlig eller glad ut?
 • Vilka skillnader kan du se mellan detta foto och hur porträttfotografier ser ut idag? Vad tror du att dessa skillnader kan bero på?

Lycka till med dina utforskningar i de gamla fotografiernas spännande värld!

Ulf Jämterud, skribent åt Skolverket och gymnasielärare.

Skriv en kommentar

Jan 07 2013

Hitta fria texter

Publicerad av i kategorin Digitala lärresurser

I det här inlägget i Kolla källans idélåda tittar gymnasielärare Filippa Mannerheim närmare på några textarkiv som du och dina elever kan ha användning av.  Många av texterna är helt fria att använda, medan andra fortfarande är skyddade av upphovsrätt. Filippa beskriver de olika arkiven, hur texterna får användas och ger också några praktiska tips på användning.

Wikipedia

wikipedia

Wikipedia är ett fritt uppslagsverk på nätet som skapas av sina användare. Det drivs stiftelsen Wikimedia Foundation och finansieras genom frivilliga donationer. Det finns ingen reklam på Wikipedia.

Alla kan skriva och redigera artiklarna och alla ändringar som görs listas på förstasidan under rubriken Senaste ändringarna, vilket innebär att den som vill kan följa dem och kontrollera vad som händer med dem. Wikipedia har också personer som är mycket aktiva, så kallade ”wikipedianer”, som har tagit på sig att hålla litet extra uppsikt och sanera eventuellt klotter. Dessa personer har också befogenheter att varna eller blockera användare som förstör. På det viset brukar klotter, i synnerhet i populära och ofta lästa artiklar snabbt åtgärdas, men visst kan felaktigheter ändå förekomma.

All text på Wikipedia ligger under Creative Commons-licensen CC-BY-SA, vilket betyder att du får använda och sprida materialet fritt, även kommersiellt, utan att fråga om lov. Du får också bearbeta materialet men som vanligt måste det nya verket ges samma licens som originalverket, alltså CC-BY-SA. Verkets titel och permanenta länk ska alltid uppges.

Det allra bästa sättet att få sina elever att förstå Wikipedia rent källkritiskt är att jobba aktivt mot och med uppslagsverket i sin egen ämnesundervisning.

Ett enkelt tips kan vara att tillsammans i klassen gå in och läsa vad som står i artiklar som handlar om det ni läser om för tillfället, exempelvis: ”fotosyntes”, ”Ett öga rött”, ”morfem och fonem” eller ”Indisk mytologi” och diskutera innehållet tillsammans. Stämmer det med den information läroboken eller läraren gav? Fattas någon information? Vilka källor hänvisar Wikipedia-artikeln till?

Tipsa gärna eleverna om att fotnoterna och litteraturtipsen sist i artikeln kan ge förslag på mer riktade källor att gå vidare till. Om ni vill se hur många som bidragit till artikeln ni läser – gå in på ”Visa historik” ovanför artikeln.

När dina elever hänvisar till Wikipedia i sina arbeten, lär dem att referera till den version av artikeln de själva använde, även om artikeln kommit att ändras i efterhand. Detta gör de genom att klicka på rubriken ”Verktygslåda” i vänsterspalten och där kopiera den permanenta länken till just denna artikelversion.

Vid arbeten där du som lärare kräver noggranna källhänvisningar kan du även tipsa dina elever om att gå in på ”Citera denna artikel” i vänstermenyn – en mycket användbar funktion! Där får eleverna konkreta förslag på vad de ska ange för information i fotnoten så att deras källhänvisning till Wikipedia blir korrekt och spårbar. Om du vill veta mer om hur du kan arbeta källkritiskt med Wikipedia kan du läsa Kristina Alexandersons inlägg i denna blogg Använd Wikipedia som utgångspunkt för källkritiskt arbete.

Projekt Gutenberg

gutenberg

Projekt Gutenberg är ett ideellt projekt som grundades av Michael Hart och drivs och administreras av The Project Gutenberg Literary Archive Foundation med frivilliga medarbetare till hjälp.

Hos Projekt Gutenberg får du gratis tillgång till äldre upphovsrättsfri litteratur från hela världen. Här finner du cirka 40 000 e-böcker i olika typer av format, merparten på engelska men det finns även ett antal verk på svenska och andra språk. Du kan söka efter texter och ladda in dem i din mobil eller iPad via m.gutenberg.org. Instruktioner om hur du ska göra hittar du på startsidan. Förutom böcker i fulltext finns en del inlästa som ljudböcker. De hittar du via avancerad sökning om du väljer kategorin AudioBook.

För den litteraturintresserade engelskläraren är detta en riktig textskatt: här finns böcker av Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Jane Austen, Mark Twain, Mary Shelley, Oscar Wilde och Jonathan Swift för att nämna ett fåtal. Förutom romaner finns också poesi, noveller och en del dramatik men också kokböcker, uppslagsverk och tidskrifter.

De allra flesta böckerna i arkivet ligger under den amerikanska licensen public domain. Det innebär att verken är att betrakta som allmän egendom och får användas och spridas fritt av alla i USA. I Sverige gäller dock fortfarande att författaren ska ha varit död i 70 år. Dessutom finns även en del yngre texter som är skyddade av upphovsrätten och som Projekt Gutenberg fått särskilt tillstånd att publicera.

På sidan finns även tips på länkar till andra fria e-boksresurser, exempelvis vår svenska motsvarighet Projekt Runeberg som beskrivs här nedan.

Projekt Runeberg

runeberg

Sedan 1992 har Projekt Runeberg, på ideell basis, skapat fria online-utgåvor av främst äldre, klassisk, nordisk litteratur.  Initiativtagare för projektet är Lars Aronsson. Det finns också en liten redaktionell stab vid Linköpings universitet samt ett stort antal frivilliga nätmedhjälpare som korrekturläser texterna när de OCR-tolkats så att de blir ännu mer sökbara via exempelvis Google. Ibland hämtar man även texter från andra internetarkiv, så som Kungliga biblioteket, Internet archive och Kvinnsam.

I Projekt Runebergs arkiv finns främst textutgåvor av upphovsmän som har varit döda i mer än 70 år. Du kan hitta skönlitterära verk av exempelvis August Strindberg och Karin Boye, författares samlade skrifter, hela årgångar av olika tidsskrifter och fackböcker som hela det klassiska svenska uppslagsverket Nordisk familjebok. Verken finns listade i en alfabetisk katalog, men det vanligaste är nog att man hamnar på en relevant sida via en sökning på Google.

Namnet på projektet är inspirerat av den amerikanska förebilden Projekt Gutenberg och den finländske nationalskalden Johan Ludvig Runeberg då ett av de första verken som skannades in var Fänrik Ståls sägner.

Litteraturbanken

littbanken

Litteraturbanken är en fantastisk resurs för lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet, men kan även vara intressant för lärare i historia. Hos Litteraturbanken finns klassiska skönlitterära verk och viktigare humaniora i digital form. Här hittar du verk av Gustaf Fröding, Victoria Benedictsson, August Strindberg, Anne Charlotte Leffler, Ivar Lo-Johansson och Katarina Frostenson – materialet utökas hela tiden. Målgrupperna är forskare, lärare, studerande och en intresserad allmänhet.

Du kan läsa texterna på nätet och ladda ned dem gratis i Pdf- eller i ePub-format (som passar för de flesta mobila läsare, t.ex. läsplattor och avancerade mobiltelefoner.) Du kan även skapa ett eget konto och bygga upp dina egna samlingar och göra anteckningar på sidorna.

Särskilt intressant för svensklärare är att Litteraturbanken erbjuder en mängd omsorgsfullt författade presentationer av många av författarna, samt nyskrivna facktexter såsom ”Det går an – debatten”, ”Strindbergsfejden” och ”Svensk skräcklitteratur” för att ta några exempel. Dessa kan man med fördel tipsa sina elever om när de gör egna arbeten, eller varför inte använda dem som komplement till läroboken?

Hos Litteraturbanken finns alltså både verk som är fria att använda och sprida (där upphovspersonen varit död i minst 70 år) och verk som är skyddade av olika rättigheter. En tydlig märkning kommer inom kort att finnas vid varje enskilt verk. Om man vill kopiera eller sprida materialet skall man som vanligt hänvisa till källan och vara noga med att kontrollera vilken typ av Creative Commons-märkning som verket står under.

Sedan 2006 är Litteraturbanken en ideell förening, finansierad av Svenska Akademien och Kungliga Vitterhetsakademien. Medlemmarna i föreningen är Kungliga biblioteket, Kungliga Vitterhetsakademien, Språkbanken vid Göteborgs universitet, Svenska Akademien, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska Vittehetssamfundet.

Dramawebben

dramawebben

Vill du ta del av svensk upphovsrättsligt fri dramatik, allt från äldre sagospel, barndramatik, samhällkritik i dramaform och folkkära pjäser från 1600-talet fram till idag, skrivna av både kvinnor och män?

Dramawebben är ett helt kostnadsfritt och välfyllt nätarkiv som ger dig tillgång till mängder av upphovsrättsligt fri svensk dramatik, att läsa direkt på nätet eller ladda ned. Pjäserna publiceras i ett eller ibland flera av tre format, nämligen ”tryckt”, ”handskrivet” eller ”text”.

Här finns fantastiska pärlor skrivna för barn som Askungen från 1891, När jag blir stor (1910) – en saga om rusningsdryckernas farliga inverkan och uppfostringsdramat Prinsessan, som inte ville äta havresoppa från 1914.

För ämnet svenska som andraspråk på gymnasiet, (där teatern som skönlitterär genre nämns explicit i det centrala innehållet) är Dramawebben en mycket användbar resurs, också för att hitta kvinnliga dramatiker.  Jag rekommenderar gärna Alfhild Agrell och Ann-Charlotte Lefflers pjäser som under 1800-talet spelades mer än Strindbergs. De är dessutom både intressanta och lättillgängliga för ungdomar.

Under fliken Relaterat material finns artiklar om exempelvis Strindbergs fejder med sina kvinnliga konkurrenter och barnperspektivet i Dramawebbens äldre sagospel.

Du kan begränsa din sökning till exempelvis antal roller, akter eller kvinnliga respektive manliga rollinnehavare, söka pjäser från A-Ö eller via författarnamnet – då får du även kort presentation av dramatikern.

Dramawebben är ett forskningsprojekt som sedan 2009 drivits med anslag från Riksbankens Jubileumsfond och som från och med 2012 drivs med anslag från Vetenskapsrådet med Riksteatern som anslagsförvaltare. Målgrupperna är teatrar, forsknings- och utbildningsvärlden och den intresserade allmänheten.

Filippa Mannerheim, skribent åt Kolla källan och med lång erfarenhet som gymnasielärare.

Se också
Lärarguide i upphovsrätt för texter av Anette Holmqvist
Hitta fria bilder av Ulf Jämterud
Hitta fri musik, fria ljud och fria samplingar av Stefan Pålsson

Länkkoll 2015-03-26

En kommentar

Nästa »